• Γεωργίου Μπουζιάνη 4
  • nito@nito.gr
  • Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 17:00

NiTOERGANH ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Γενική Λογιστική

NTMOD_001

Η ενότητα μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα, είτε ως προσθήκη σε κάποιον υπάρχων συνδυασμό της εφαρμογής NiTOERGANH. Η ενότητα λειτουργεί ως αποδέκτης εγγραφών από όλες τις ενότητες του συνδυασμού NiTOERGANH που διαθέτετε με μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε on-line, είτε batch – αναλόγως των ρυθμίσεων που θα επιλέξει ο χρήστης. Περιλαμβάνει λογαριασμούς, παραστατικά εσόδων, παραστατικά εξόδων, πρότυπων εγγραφών, θεωρημένες και λοιπές λογιστικές εκτυπώσεις, Έντυπα, Οικονομικές αναφορές.

Πελάτες

NTMOD_002

Η ενότητα προσφέρει την πλήρη διαχείριση εργασιών που αφορούν πελάτες της επιχείρησης. Περιλαμβάνει διαχείριση πελατών, διαχείριση επαφών, ομαδοποιήσεις πελατών (με δυνατότητα χρήσης ιεραρχιών), εισπράξεις και πληρωμές πελατών, πλήρη διαχείριση τιμοκαταλόγων πελάτη ανά είδος ή ομάδα ειδών, εκτύπωση φακέλων πελατών, πληθώρα οικονομικών αναφορών ισοζύγια , καρτέλες, παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων (τζίρος, χρεώσεις, πιστώσεις, υπόλοιπα) ανά πελάτη, οριζόμενα στατιστικά στοιχεία πελατών όπως: πρώτη και τελευταία ημ/νία χρέωσης, μέσος όρος αποπληρωμής, μέσος όρος μηνιαίου τζίρου, top-bottom, ποσοστιαίες αποκλίσεις και κ.τ.λ., αντιστοιχίσεις – Open Item, λοιπές συναλλαγές.

Προμηθευτές

NTMOD_003

Η ενότητα προσφέρει την πλήρη διαχείριση εργασιών που αφορούν προμηθευτές της επιχείρησης. Περιλαμβάνει διαχείριση προμηθευτών, διαχείριση επαφών, ομαδοποιήσεις προμηθευτών (με δυνατότητα χρήσης ιεραρχιών), εισπράξεις και πληρωμές προμηθευτών, πλήρη διαχείριση τιμοκαταλόγων προμηθευτή ανά είδος ή ομάδα ειδών, εκτύπωση φακέλων προμηθευτών, πληθώρα οικονομικών αναφορών ισοζύγια , καρτέλες, παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων (τζίρος, χρεώσεις, πιστώσεις, υπόλοιπα) ανά προμηθευτή, οριζόμενα στατιστικά στοιχεία προμηθευτών όπως: πρώτη και τελευταία ημ/νία χρέωσης, μέσος όρος αποπληρωμής, μέσος όρος μηνιαίου τζίρου, top-bottom, ποσοστιαίες αποκλίσεις και κ.τ.λ., αντιστοιχίσεις – Open Item, λοιπές συναλλαγές.

Αποθήκες

NTMOD_004

Η ενότητα των Αποθηκών διαχειρίζεται όλες τις εργασίες που αφορούν τις αποθήκες μίας εταιρείας. Είναι η εφαρμογή που παρέχει έναν συνεχή και πλήρη έλεγχο των αποθεμάτων, των αγορών και των πωλήσεων μιας επιχείρησης, τόσο σε ποσότητες όσο και σε αξίες. Περιλαμβάνει απεριόριστους αποθηκευτικούς χώρους ανά είδος, ομαδοποίηση ειδών αποθήκης με δυνατότητα ταξινόμησης και ιεράρχησης σε ομάδες και υπο-ομάδες, καταχώρηση της θέσης αποθήκευσης των ειδών και παρακολούθηση της διακίνησής τους σύμφωνα με τη θέση-ράφι, αντιστοίχηση πολλαπλών barcode ανά είδος, πλήρη παρακολούθηση όλων των κινήσεων των ειδών, εκτυπώσεις οικονομικών αναφορών ποσοτικών και αξιακών με απεριόριστη δυνατότητα ομαδοποιήσεων, ομάδα είδους, περιοχές, κ.τ.λ.

Αξιόγραφα

NTMOD_005

Η ενότητα μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα, είτε ως προσθήκη σε κάποιον υπάρχων συνδυασμό της εφαρμογής NiTOERGANH. Περιλαμβάνει κάθε διαδικασία που απαιτείται για την διαχείριση των αξιόγραφων που λαμβάνονται και εκδίδονται. Περιλαμβάνει καταχώρηση & διαχείριση εισπρακτέων επιταγών, καταχώρηση & διαχείριση πληρωτέων επιταγών, καταχώρηση πινακίων, μαζικές διαδικασίες εξόφλησης, πληθώρα πράξεων & κωδικών κίνησης αξιόγραφων (Εκχώρηση σε τράπεζα, σε προμηθευτή, σε τρίτο κ.τ.λ.), Ληξιάριο Επιταγών – Συναλλαγματικών, Ημερολόγιο Επιταγών – Συναλλαγματικών, πληθώρα αναφορών. Επίσης, αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής των παραστατικών στην ενότητα της λογιστικής διαχείρισης (απαιτείται η ενότητα Λογιστικής ή Εσόδων – Εξόδων).

Τιμολόγηση

NTMOD_006

Η ενότητα μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα, είτε ως προσθήκη σε κάποιον υπάρχων συνδυασμό της εφαρμογής NiTOERGANH. Περιλαμβάνει κάθε διαδικασία που απαιτείται για την διαχείριση των πωλήσεων – αγορών σε όλα τα στάδια (Παραγγελιοληψία / Παραγγελιοδοσία – Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια, ακυρωτικών, πιστωτικών), δυνατότητα παραμετροποίησης από τον χρήστη του τρόπου καταχώρησης των παραστατικών πωλήσεων – αγορών, πληροφόρηση του χρήστη σχετικά με τις τελευταίες τιμές πώλησης ή αγοράς του είδους που καταχωρεί για τον συγκεκριμένο πελάτη – προμηθευτή, προτεινόμενη τιμή βάσει πελάτη – προμηθευτή, τιμοκαταλόγου και είδους με δυνατότητα 4 επιπέδων έκπτωσης αυτόματα, δυνατότητα ολικού ή μερικού μετασχηματισμού παραστατικών πωλήσεων ενός ή περισσοτέρων παραστατικών, δυνατότητα καταχώρησης επιβαρύνσεων και παρακρατήσεων ανά παραστατικό, δυνατότητα ταχύτερης εισαγωγής ειδών στα παραστατικά πωλήσεων ή και στα παραστατικά αγορών με την χρήση αναγνώστη Barcode, πλήθος εκτυπώσεων όπως ευρετήριο παραστατικών, ημερολόγιο πωλήσεων-αγορών, εκκρεμών δελτίων αποστολής, καταστάσεις ανά παραστατικό, καρτέλες κ.τ.λ.

Πάγια

NTMOD_007

Η ενότητα μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα, είτε ως προσθήκη σε κάποιον υπάρχων συνδυασμό της εφαρμογής NiTOERGANH. Περιλαμβάνει Διαχείριση Παγίων, Υπολογισμό Αποσβέσεων και Εκτυπώσεις. Περιλαμβάνει εγγραφές Κινήσεων Παγίων (Αγορές, Πωλήσεις, Αποσβέσεις), οι οποίες ενημερώνουν Έσοδα- Έξοδα, Γενική Λογιστική (εφόσον υπάρχουν οι ενότητες).

Αναλυτική Λογιστική

NTMOD_008

Η ενότητα μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα, είτε ως προσθήκη σε κάποιον υπάρχων συνδυασμό της εφαρμογής NiTOERGANH. Η ενότητα λειτουργεί ως αποδέκτης εγγραφών από όλες τις ενότητες του συνδυασμού NiTOERGANH που διαθέτετε με μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε on-line, είτε batch – αναλόγως των ρυθμίσεων που θα επιλέξει ο χρήστης. Περιλαμβάνει λογαριασμούς, σενάρια εκτέλεσης επιμερισμού κάθε εγγραφής σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Παραγωγή

NTMOD_009

Περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης προδιαγραφών – συνταγών ημιετοίμων / ετοίμων προϊόντων, σύστημα παρακολούθησης εντολών παραγωγής, παραγωγής & αναλώσεων σε όλες τις φάσεις και τις επεξεργασίες τους, σύστημα ελέγχου ελαχίστων και μεγίστων υπολοίπων αποθήκης, εκτίμηση αναλώσεων βάση εντολών παραγωγής και άμεση δημιουργία παραγγελιών προμηθευτών, παρακολούθηση του συνολικού κόστους παραγομένου προϊόντος, αποτελέσματα παραγωγής, στατιστικά στοιχεία και πληθώρα εκτυπώσεων.

Παραγωγοί (Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγών , Ομάδων , Συνεταιρισμών)

NTMOD_010

Η ενότητα καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των αγροτικών συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Περιλαμβάνει μητρώο παραγωγών και διαχείριση συνεταιρισμών και ομάδων, συσχέτιση παραγωγών με ένα ή περισσότερα προϊόντα, παραλαβές προϊόντων, ολοκληρωμένη Διαχείριση των κινήσεων των παραγωγών, εκκαθαρίσεις Παραγωγών, διαχείριση υλικών συσκευασίας – μεταφοράς, Ιχνηλασιμότητα, λογαριασμοί και Οικονομικές Κινήσεις Παραγωγών, συντήρηση και ανάλυση Συνεργείων Κοπής, μαζικές Εκκαθαρίσεις Παραγωγών και αυτόματη μετατροπή σε τιμολόγια, εκτύπωση Ευρετηρίου Παραγωγών – Συνεταιρισμών – Ομάδων κατά κωδικό, επωνυμία, περιοχή ή ακόμη και κατά προϊόν, εκτυπώνονται τα στοιχεία των παραγωγών καθώς επίσης και τα προϊόντα που συσχετίζεται ο κάθε παραγωγός, εκτύπωση ημερήσιας αναφοράς των κινήσεων των Παραγωγών – Συνεταιρισμών – Ομάδων, καθώς επίσης και πληθώρα άλλων δυνατοτήτων & εκτυπώσεων.

myData

NTMOD_011

Περιλαμβάνει κάθε διαδικασία που απαιτείται για την διαχείριση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Διαβίβαση, Λήψη παραστατικών. Αυτοματοποιημένες συμφωνίες, χαρακτηρισμός συνόψεων, διαβίβαση χαρακτηρισμών, διαβίβαση λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης. Επίσης, αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής των παραστατικών στην ενότητα της λογιστικής διαχείρισης (απαιτείται η ενότητα Λογιστικής ή Εσόδων – Εξόδων).

Συνεργείο

NTMOD_012

Περιλαμβάνει κάθε διαδικασία που απαιτείται για την διαχείριση ενός οχήματος στο συνεργείο. Καταγράφει όλα τα στοιχεία των οχημάτων, τις εργασίες, προσφορές συνεργείου, ραντεβού συνεργείου, εντολές εργασίας, διαχείριση ανταλλακτικών – εργασιών, διαχείριση επισκέψεων – επισκευών, παραγωγικότητα συνεργείου, τζίρος συνεργείου, τις εκκρεμότητες και τις δαπάνες αναλυτικά και εκδίδει τα σχετικά παραστατικά εντολές εργασίας, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια πώλησης ανταλλακτικών. Πληθώρα αναφορών & καταστάσεων των οχημάτων.

Έσοδα - Έξοδα

NTMOD_013

Η ενότητα μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα, είτε ως προσθήκη σε κάποιον υπάρχων συνδυασμό της εφαρμογής NiTOERGANH. Η ενότητα λειτουργεί ως αποδέκτης εγγραφών από όλες τις ενότητες του συνδυασμού NiTOERGANH που διαθέτετε με μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε on-line, είτε batch – αναλόγως των ρυθμίσεων που θα επιλέξει ο χρήστης. Περιλαμβάνει λογαριασμούς, παραστατικά εσόδων, παραστατικά εξόδων, πρότυπων εγγραφών, θεωρημένες και λοιπές λογιστικές εκτυπώσεις, Έντυπα.

Κέντρα Κόστους

NTMOD_014

Η ενότητα μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα, είτε ως προσθήκη σε κάποιον υπάρχων συνδυασμό της εφαρμογής NiTOERGANH. Η ενότητα λειτουργεί ως αποδέκτης εγγραφών από όλες τις ενότητες του συνδυασμού NiTOERGANH που διαθέτετε με μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε on-line, είτε batch – αναλόγως των ρυθμίσεων που θα επιλέξει ο χρήστης. Περιλαμβάνει λογαριασμούς, σενάρια εκτέλεσης επιμερισμού κάθε εγγραφής σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας, καθώς και πληθώρα ορισμάτων & εκτυπώσεων.

Απαλλακτικό ΦΠΑ

NTMOD_015

Ενότητα για την διαχείριση και έκδοση στοιχείων απαλλαγής Φ.Π.Α.

Χρώμα - Μέγεθος

NTMOD_016

Απαιτείται η ενότητα της Αποθήκης. Περιλαμβάνει πλήρη διαχείριση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την παρακολούθηση των ειδών με τα χαρακτηριστικά τους. Πληθώρα εκτυπώσεων & αναφορών ανά χαρακτηριστικό, καθώς επίσης και πλήρη παρακολούθηση των αποθεμάτων.

Ξένο νόμισμα (Διεθνείς Συναλλαγές)

NTMOD_017

Προϋποθέτει οποιαδήποτε ενότητα Συναλλασσόμενων (Πελάτες ή Προμηθευτές ή Χρεώστες ή Πιστωτές). Περιλαμβάνει αρχείο νομισμάτων και ισοτιμιών, καθώς και δυνατότητα χρήσης 3 νομισμάτων ανά συναλλαγή (τοπικό, συναλλαγής, συναλλασσομένου), υπολογισμό συναλλαγματικών διαφορών, Intrastat & Vies. Διαθέτει αυτόματο μηχανισμό ενημέρωσης συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Serial Numbers

NTMOD_018

Παρακολούθηση σειριακών αριθμών σε όλες τις διακινήσεις. Απαιτείται η ενότητα Αποθήκη-Αποθέματα.

Παρτίδες

NTMOD_019

Παρακολούθηση αρχείου παρτίδων (lot numbers) με πλήρη στοιχεία ημερομηνιών λήξης και αποθέματος, με δυνατότητα διακίνησης τους ανά γραμμή παραστατικών. Ιχνηλασιμότητα-καταγραφή ιστορικού κινήσεων παρτίδων. Απαιτείται η ενότητα Αποθήκη-Αποθέματα.

Sets

NTMOD_020

Διαχείριση σύνθετων υλικών με πλήθος αυτοματισμών κατά τη χρήση τους σε συναλλαγές και διακινήσεις. Δυνατότητα δημιουργίας σετ ειδών αποθήκης, αλλά και σετ ειδών-υπηρεσιών (προϋποθέτει την ενότητα των υπηρεσιών), πλήρης παρακολούθηση του κόστους κατά τις συνθέσεις τους με επιλογή αυτόματης παραγωγής παραστατικών σύνθεσης ή αποσύνθεσης κατά τη διακίνησή τους. Απαιτείται η ενότητα Αποθήκη-Αποθέματα.

Απαιτήσεις Αποθεμάτων MRP I

NTMOD_021

Ενότητα μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των απαιτούμενων υλικών, του προγραμματισμού και της αναπλήρωσης αποθέματος, στις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ή αγοράζουν εμπορεύματα.

MRP IΙ

NTMOD_022

Ενότητα προγραμματισμού παραγωγής των ανθρώπινων πόρων και μηχανών.

Εσωλογιστική Κοστολόγηση

NTMOD_023

Προϋποθέτει τις ενότητες Αποθήκης και Παραγωγής. Ολοκληρωμένος μηχανισμός για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής και την ενημέρωση της αποθήκης κατ’ αξία για παραγωγές και αναλώσεις.

Έργα

NTMOD_024

Ολοκληρωμένο αρχείο Έργων με απεριόριστη ανάλυση σε υποέργα. Πλήρη παρακολούθηση οικονομικών και πληροφοριακών στοιχείων, προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Παρακολούθηση των μέσων που απαιτούνται για την κάθε δραστηριότητα (φάση) έργου, καθώς και των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν. Στατιστική απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων (έσοδα- έξοδα – εισπράξεις- πληρωμές- κόστος πωληθέντων- αξία πωλήσεων-μικτό κέρδος) ανά έργο, υποέργο, δραστηριότητα (φάση) έργου ή και συγκεντρωτικά.

Κοστολόγηση Εισαγωγών - Εξαγωγών

NTMOD_025

Ενότητα για την οποία απαιτούνται οι ενότητες των πωλήσεων ή των αγορών. Μέσω των φακέλων εισαγωγής & εξαγωγής οι οποίοι συνδέονται με ένα ή περισσότερα παραστατικών πωλήσεων ή αγορών & δαπανών επιτυγχάνεται η κοστολόγηση. Ο καταμερισμός του κόστους εισαγωγής γίνεται αυτόματα. Περιλαμβάνονται, επίσης οι διαδικασίες Intrastat & Vies.

Διακανονισμοί

NTMOD_026

Ενότητα για την οποία προαπαίτειται η ενότητα των πωλήσεων ή των αγορών μέσα από την οποία ορίζονται διαφορετικοί κανόνες για την δημιουργία των απαιτήσεων (εισροές) ή των υποχρεώσεων (εκροές) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μέσω αυτής της λειτουργικότητας προκύπτουν αποτελέσματα σε ποικιλία αναφορών, ενηλικιωμένα υπόλοιπα συναλλασσομένων και αξιόγραφων κ.τ.λ.

Τιμολογιακές πολιτικές

NTMOD_027

Ενότητα για την οποία απαιτείται η ενότητα των αποθηκών και πωλήσεων ή αγορών μέσα από την οποία δημιουργούνται οι κατάλληλοι κανόνες για την εφαρμογή συγκεκριμένων τιμών, εκπτώσεων με την χρησιμοποίηση πολυεπίπεδων κριτηρίων και οριζόμενων ημερομηνιών εφαρμογής τους.

Τιμολόγηση Πωλήσεων

NTMOD_028

Η ενότητα μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα, είτε ως προσθήκη σε κάποιον υπάρχων συνδυασμό της εφαρμογής NiTOERGANH. Περιλαμβάνει κάθε διαδικασία που απαιτείται για την διαχείριση των πωλήσεων σε όλα τα στάδια (Παραγγελιοληψία – Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια, ακυρωτικών, πιστωτικών), δυνατότητα παραμετροποίησης από τον χρήστη του τρόπου καταχώρησης των παραστατικών πωλήσεων, πληροφόρηση του χρήστη σχετικά με τις τελευταίες τιμές πώλησης του είδους που καταχωρεί για τον συγκεκριμένο πελάτη, προτεινόμενη τιμή βάσει πελάτη, τιμοκαταλόγου και είδους με δυνατότητα 4 επιπέδων έκπτωσης αυτόματα, δυνατότητα ολικού ή μερικού μετασχηματισμού παραστατικών πωλήσεων ενός ή περισσοτέρων παραστατικών, δυνατότητα καταχώρησης επιβαρύνσεων και παρακρατήσεων ανά παραστατικό, δυνατότητα ταχύτερης εισαγωγής ειδών στα παραστατικά πωλήσεων με την χρήση αναγνώστη Barcode, πλήθος εκτυπώσεων όπως ευρετήριο παραστατικών, ημερολόγιο πωλήσεων, εκκρεμών δελτίων αποστολής, καταστάσεις ανά παραστατικό, καρτέλες κ.τ.λ.

Τιμολόγηση Αγορών

NTMOD_029

Η ενότητα μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα, είτε ως προσθήκη σε κάποιον υπάρχων συνδυασμό της εφαρμογής NiTOERGANH. Περιλαμβάνει κάθε διαδικασία που απαιτείται για την διαχείριση των αγορών σε όλα τα στάδια (Παραγγελιοδοσία – Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια, ακυρωτικών, πιστωτικών), δυνατότητα παραμετροποίησης από τον χρήστη του τρόπου καταχώρησης των παραστατικών αγορών, πληροφόρηση του χρήστη σχετικά με τις τελευταίες τιμές αγοράς του είδους που καταχωρεί για τον συγκεκριμένο προμηθευτή, προτεινόμενη τιμή βάσει προμηθευτή, τιμοκαταλόγου και είδους με δυνατότητα 4 επιπέδων έκπτωσης αυτόματα, δυνατότητα ολικού ή μερικού μετασχηματισμού παραστατικών αγορών ενός ή περισσοτέρων παραστατικών, δυνατότητα καταχώρησης επιβαρύνσεων και παρακρατήσεων ανά παραστατικό, δυνατότητα ταχύτερης εισαγωγής ειδών στα παραστατικά αγορών με την χρήση αναγνώστη Barcode, πλήθος εκτυπώσεων όπως ευρετήριο παραστατικών, ημερολόγιο αγορών, εκκρεμών δελτίων αποστολής, καταστάσεις ανά παραστατικό, καρτέλες κ.τ.λ.

Πελάτες /Προμηθευτές

NTMOD_030

Η ενότητα προσφέρει την πλήρη διαχείριση εργασιών που αφορούν πελάτες / προμηθευτές της επιχείρησης. Περιλαμβάνει διαχείριση πελατών / προμηθευτών, διαχείριση επαφών, ομαδοποιήσεις πελατών / προμηθευτών (με δυνατότητα χρήσης ιεραρχιών), εισπράξεις και πληρωμές πελατών / προμηθευτών, πλήρη διαχείριση τιμοκαταλόγων πελάτη / προμηθευτή ανά είδος ή ομάδα ειδών, εκτύπωση φακέλων πελατών / προμηθευτών, πληθώρα οικονομικών αναφορών ισοζύγια , καρτέλες, παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων (τζίρος, χρεώσεις, πιστώσεις, υπόλοιπα) ανά πελάτη, οριζόμενα στατιστικά στοιχεία πελατών / προμηθευτών όπως: πρώτη και τελευταία ημ/νία χρέωσης, μέσος όρος αποπληρωμής, μέσος όρος μηνιαίου τζίρου, top-bottom, ποσοστιαίες αποκλίσεις και κ.τ.λ., αντιστοιχίσεις – Open Item, λοιπές συναλλαγές.